تو دنيا هيچی بدتر از اين نيست که از دل سوخته کسی خبر داشته باشی اما به خاطر دردهای يکی ديگه نتونی هيچی بگی!!!!!

آخه من چی بگم به کسی که ناخواسته زده دل يک رو شکونده... حالا از من کمک می‌خواد!!!!!!!