دردی را که به سينه پنهان دارم

چشم آشکار می‌سازد...

غمی را که چشم می‌پوشاند

دل فرياد می‌دارد.....