شنيدم يار می گفت :

که ای بيدار دل تا چند خفتن؟؟؟

به او گفتم که اين خفتن نباشد

که من در هوشياری خواب بينم .....!!!!!