دوست بودن و دوست داشتن را در کنار تو معنا ميکنم ....

تا برای هميشه به خاطر داشته باشم که :

دوستی را هرگز نتوان به فراموشی سپرد!!!!