برای يکبار برخواستن هزار هزار بار به زمين خورده ام.....