در اين تنهايی و وحشت مرگبار کس به رهايی نمی خواندم ....

هر چند که رهايی خود اسير بند شدن است ....

امروز روز قشنگيه برای دونفراز عزيزترينهای من