من آن دم که در لباس مرگ خوابيدم

بدانستم که در جهان آسايش چيست!!!

و آن زمان که قصد سفر کردم

ميان اينهمه ديدم که آرامش  نيست!!!!