انتظار هر دم، دردم را می‌افزايد ....

و از تو بی‌خبری دلتنگ‌ترم می نمايد...