ديريست که در انديشه‌ای بس ناپيدا تو را جستجو می‌کنم

غافل از اينکه تو در وجودم ريشه دوانده ای!!!