"آب همیشه سراشیبی می رود، آتش همیشه داغ است، و یخ همیشه سرد.

اگر برای همه خدایان هم دعا کنیم، آب هرگز سربالا نمی رود و آتش سرد و یخ گرم نمی شود.

زیرا در زندگی قانونهایی یافت می شود که همه چیز بر آنها استوار است. از این رو، کاری که انجام گرفت قابل ابطال نیست و دعا و قربانی برای خدایان نیز سودی ندارد."

از سخنان بودا