دروازه های چشمانت را بگشا تا شهر هزار رنگ چشمانت مهمان غريبی چو مرا يکدم بپذيرد...!!!؟؟؟