بهترین لحظه هاست

لحظه ای که می رسی ز راه

از پس کدورتی که داشتی

راستی چه جانفزاست

آن زمان که می نهی قدم به ره

به عزم آشتی