يا خشکيده است تمام چشمه هايی

که روزگارانی من در آنها دو چشم می ديدم...

يا آن دو چشم ديگر نيست

تا چشمه را نوری درخشان يبافريند...