بوی بهار می آید ز دستان پرشکوفه تو....

بهار اينجاست اما تو نيستی!