خداموندگارا!

روح و جسمم

عبادات و اميدهايم

تندرستی و مرگ‌ام

والدين و خانواده ام

دوستان و همسايگان‌ام

سرزمينم و همه‌ی انسان‌ها را

امروز و هميشه به تو می‌سپارم.

                                                          آيين مسيح : پاپ ژان پل دوم