وقتی که  به تو می اندیشم

غم بی توبودن را هزار بار بیشتر احساس حس کنم