چشم شيشه ای را چرا توان گريستن نبود؟

چشم ،چشم بود ار گريه‌دار تويی.....