وقتی يه ديوانه صد تا عاقل را اسير می‌کنه!!!

کی ديوانه‌است؟‌آن؟ يا آنهايی که اسير دست آن شدند؟